22Bet

Ama smartphone nomba yale sangwa apaliponse pantu yale angusha imilimo sha abantu elyo yale lenga abantu uku chita ifintu ifingi ukuli konse napa inshita iyili yonse. Abantu aba kwata smartphone kuti ba bomfya 22Bet inshita iyili yonso panchende iyili yonse. Muli iyi section twala kwata uku lolesha pali 22Bet noku londolola fyonse efyo ichita paku tila mwishibe fyose ifyaba pali 22Bet.

22Bet ila sangwa pama phone aya android kabili napama phone aya kwata iOS.

22Bet YAPAMA PHONE AYA KWATA IOS

Abantu aba kwata ama iPhone nama iPad kuti ba chita download 22Bet pama phone yabo. Iyi application ya lyanguka uku bomfya elo futi umuntu tale fwaika ukuba uwa sambilila paku bomfya iyi application.

Uku chita download kwa lyanguka elyo taku posa inshita. 22Bet ila lenga abantu uku becha inshita iyili yonse panchede iyili yonse. Imilimo iyi konkelepo yalami langa umwa kuchitila download iyi application.

IMILIMO ISHA KU KONKA PAKU CHITA DOWNLOAD APPLICATION YA 22Bet

Abantu aba le bomfya ama phone aya kwata iOS yale fwaika uku kwata version iya tampila pali 12.0 nokuchilapo. Nga phone mule bomfya nayi kwata fyonse ifi fwaika uku kwata pakuti muchite download, kuti mwa chita ifi ifintu ifi konkelepo:

  1. Chiteni download iyi application uku fuma pa website nangula pa Apple store elyo muchite install.
  2. Muchite adjust location iya phone yenu nga mwa sanga ati iyi application taile sangwa pa Apple store.
  3. Pangeni account elyo mu tampe uku ibomfya.

Tapali umulandu ngamu le bomfya iPhone, iPad nangula ichintu ichili chonse icha kwata apple(iOS).

Kuti mwa bomfya iyi application. Iyi application yali suminishiwa na iOS operating system. Ila bomba bwino pama phone aya, kabili tamu lefwaika uku sanga ubwafya ubuli bose paku bomfwa iyo application pali iOS device yanu.

22Bet APPLICATION IYAPAMA PHONE AYA KWATA ANDROID

22Bet yali kwata application iyi nga sangwa pama phone nama tablets aya bomfya android system iya kwata version iya 5.0 nangu uku chilapo. Iyi application ilapela abantu ishuko yaku becha muma casino aya bomba na internet na uku becha pama games aya lekana lekana noku kwata ama promotions. Ishibeni umwaku sendela iyi application pali android phone yenu uku konka imilimo icha landwa .

UMWAKU SENDELA APPLICATION PAMA PHONE AYA ANDROID

Nga mwali kwata kale customer account mule fwaika fye uku chita login noku tampa uku becha. Nga tamwa kwata account kuti mwapanga account elo mwa tampa uku becha.

22Bet application ila bomba na pali tablet, mule fwaikafye uku kwata version ya android iya lingana na smartphone iyi sumunisha 22Bet.

22Bet APPLICATION IYI SANGWA MU BROWSER YANU

Nga tamule fwaya uku chita download iyi application kuti mwa yisanga pali website iyaba 22Bet nga mule bomfya browser version iya chipya. Application iyi sangwa pa browser yali lingana na application eyo mwinga chita download pa phone.

Fyonse efyo mwinga sanga pali web version ya 22Bet, kuti mwafi sanga pali application eyo mwinga chita download pali phone, efyo mule fwaikafye ni internet iyi shiposa inshita na browser iya chipya.

Uku fumishako internet iya kosa elo iyi shiposa inshita, mule fwaika uku bomfya version ya browser iya chipya. Ichi chila fwaika sana paku tila mwinga chingilisha account yenu. Nga mule bomfya browser, tamule fwaika uku kwata inchende iyingi pa phone yenu.
Nya mwa bomfya 22Bet iyapa phone nangula pali browser mwala kwata uku sanga ama sports aya chisha pali 1000, munshiku ishili shonse noku bechelapo. Kuti mwa becha nangula amangalo naya tampa kale olo tamuli mupepi nechi tunshi tunshi chyenu nangula computer yenu. Mwala sanga amangalo aya lekana leka uku lingana nefyo mwatemwa.

Yonse amangalo eyo mwala sanga pali 22Bet ya lyanguka uku sambilila, kuti mwa salapo iyili yonse eyo mulefwaya uku teya uku bomfya impiya shenu nangula uku bomfya ama bonus panshita iyili yonse.

Nga mule fwaya ukwesha uku kwata ilaki nempiya, mule fwaika uku bikamo impiya muli account yenu elyo mwa tampa uku becha, nga mwa chita ifi, chala myangukila uku becha noku wina. Kuti mwa bomfya inshila shonse icha lekana lekana pa kulipila. kuti mwa senda nama bonus elo futi kuti mwa senda nempiya shenu nga mwa wina uku bomfya phone yenu. Iyi inshila ya ku bechelelamo ya lyanguka elyo taiposa inshita elo teti mu puswe pali ifili fyonse.

IFILEFWAIKA UKUBA PALI PHONE YENU KUTI MU KWATE 22Bet.

Yonse ama phone na ama tablet yale fwaika uku kwata internet iyishiposa inshita. Aba bomfya ama phone aya kwata iOS bale fwaika uku kwata version iyi tampila pali 12.0 noku chilapo.

Abantu aba kwata ama phone aya kwata android bale fwaika uku kwata android version iyitampila pali 5 noku chilapo. Nga mule bomfya browser mule fwaika uku kwata browser iya chipya. Nga namukwata browser iya chipya ila lenga ukuti mwa chingilishiwa uku chila uku chita download application, ngamule bomfya browser tamule fwaika uku bomfya inchende iya pali phone yenu nangula tablet.

22Bet ya lyanguka nga mule bomfya phone nangula tablet.

Sewerani

AMEPUSHO EYO ABANTU BEPUSHA ILINGI

  • Bushe kuti nabikapo impiya paku becha uku bomfya phone yandi?

    Emukwai , 22Bet application ila lenga uku becha uku bomfya smartphone yenu nangula tablet yenu pa managalo aya lekana lekana nga mwa chita download application pali phone yenu nangula application yenu, olo kuti mwa bomfya browser yenu noku bomfya website iya 22Bet.

  • Bushe kuti nasenda iyi application pali smartphone yandi?

    Emukwai, 22Bet ila sangwa pali ama phone ayakwata android nangula ama phone aya iOS. Kabiyeni mu App store nga mule bomfya android phone, elo kabiyeni mu Apple store nga mule bomfya phone iya kwata iOS.