22Bet

Munchende ino twala kwata uku loleshapo pali aba suminisha abantu uku wina indalama abapa mwela nabamu casino.

22Bet yali kwata amangalo ayengi eyo mwinga becha namangalo yamu casino ayengi eyo mwinga sala. Twala loleshapo pa fintu ifingi efyo mwinga sanga pa 22Bet, nokuba kwasuka amepusho eyo bantu bepusha.

Twala loleshapo pafyo 22Bet isunga ama customers. Nefyo ama customers benga bomfya paku bika indalama, ama bonus eyo bapela nafimbi. Nga mulefwaya uku ishiba fimbi ifintu pali 22Bet, konkanyenipo ukubelenga.

Pezani Bonasi Yapadera

Mpaka 122 EUR pa Deposit Yanu!

Pezani Bonasi!
Pezani Bonasi

Momwe Mungalembetsere ku 22Bet?

22Bet Ubwino

22Bet
 • Mitundu Yambiri Yobetcha
 • Zovuta kwambiri kwa osewera aku Zambia
 • Zotsatsa zandalama zokhazokha
 • Opereka malipiro am'deralo
Sewerani

AMA 22Bet BONUS AYAKUPOKELELA

Umuntu uli onse uwa panga account pa 22Bet kuti asenda ama bonus yaku pokelela. Ayamangalo na casino kuti mwasala bonus eyo mule fwaya nga mule panga account. Nga mwa sala bonus eyo mwatemwa, kuti mwai bomfya uku bechela yambi amangalo elo mwa wina.

Kwaliba efyo mule fwaika uku chita pakutila mwinga senda ayo ama bonus. Nempiya ishi fuma kuma bonus aya, kuti mwakwata 50% nga mwa bikamo impiya imiku shibili uku bomfya code 2DEP.

Nga mule fwaya uku bomfya bonus mukwete paku teya amangalo yamu casino,mwala pokelela 100% bonus pa impiya esho mwabikilemo.Mule fwaika uku bikamo impiya ishile kwana $120 nga mwa senda bonus iyakupokelela na ama spins eyo mwinga bomfya paku teya ama games yapala elvis frog. Nga mule fwaya uku senda iyi bonus mule fwaika uku teya amangalo ayali 50, uku bonfya impiya ishile kwana 5 dollars.

Kwaliba fimbi efyo mwinga chita pakutila mwinga senda ama bonus aya, efyo mwala belenga munchenda iyi, twala londolola pama bonus.

INSHILA YAKU LEMBESHA NABA 22Bet

Nga mulefwaya uku becha indalama shachishinka noku wina,kulaba mwa lembesha elo paku chitecho,casino yabo iya chetekelwa, yalami lomba amashina na password munshila yaku chita register. Efi fi chingilila ba customer ne company ine. Fyonse mwalembesha fyali chinilishiwa naba SSL tamu fwile mwa sakamana pa filembo fyenu.

Kuti mwa pwisha uku lembesha kwenu munshila ishi:Tinikeni pa button yaku lembesha

Tamwa faike ukwingisha code iliiyonse paku tila mwinga senda bonus yaku pokelela. Mule fwaikafye uku sala bonus eyo mule fwaya nga bikamo impiya chakubalila elo balamipela bonus eyo musalile.

UKU LONDOLOLA KWA 22Bet NGA MULE BECHA PAMA SPORTS

Inshila isha anguka paku chita register nangula ama package aya kupokele aya suma teti yakwate inchito nga tapali ifyakwebati mwinga bomfesha bonus yenu. Echo twalolekashapo sana pama book ayamangalo nama odds ayalipo.

AMA SPORTS GAMES MWINGA SANGA PALI 22Bet

Ku 22Bet, kuti mwa becha pafili fyonse efyo mwakabila efyo mwinga becha ifilingile

Ama e-Sports nayena yakankala muli industry yaku becha,elo 22Bet yalikwata ama eSports aya lekana lekana nga aya;

Ilingi ama pepala ayaku bechelapo yala pangwa elyo amangalo tayala fika. Chifwile chalandwa ukweba ati ku 22Bet, kwaliba noku becha elyo amangalo yale teyeka. Ichi chilasuminisha imwe uku chinja efyaku becha ukumona efyo file teyeka ama odds yala chinja pakwebati mwakwata ama chances ayengi aya ku wina.

AMASANKANO AYA LEKANA LEKANA EYO MWINGA BECHELAPO.

22Bet yalikwata amangalo aya ku bechelapo ayengi nganshi, na yakweba ati mwasalapo. Bola, iyi donsa sana abantu pantu yali temwika, kuti mwa becha pali bola iyileteyeka ku Europe,Asia,South America nokwingi ukwashala. Nomba nga mulefwaya ifyaku bechelapo fimbi mumone pali tennis na basketball. Boxing na MMA nayena nayi tampa uku temwika ka bantu aba becha ichalo chonse.

Kuti papita inshita pakwebati aya amangalo yenga lingana na bola, lelo ku mwasanga inshila ishingi ishaku pangilapo impiya ukupiyila muku becha pamangalo aya

Onse Mavoti Mavoti Achilungamo a 22Bet 93/100

EFYO TWASANGA PALI 22Bet CASINO

Nga tamwa temwa sana ifyamu sports elo mule kabila amangalo yaku casino, ba 22Bet nabamikwatila efyo mulefwaya.

Bali kwata amangalo yamu casino eyo basala ichalo chonse icho mwala kwatila ifyaku salapo ifingi efyo mwinga temwa. Bali kwata amangalo ya nomba, naya kale, uku fuma kuba panga aba ishibikwa namangalo aya nombaline, amangalo aya yala teyeka bwino, nokuba ngilisha uku tampa uku teyeka. Nga namukwata internet iyi suma taya kokola uku loadinga. Kwaliba nama bonus, nama promotion ayengi eyo tupela pakwebati mwaumfwa bwino iyo mulengishamo impiya shenu. Amangalo yala teyeka bwino elo taya posa inshita uku teyeka nga namu kwata internet iyamaka. Bali kwata ama bonus nama promotion ayengi aya lekana lekana eyo bapela ukutila mwinga kwata impiya ishingi.

EFYO MWINGA SALA AMANGALO PALI 22Bet CASINO

Pamangalo aya chila 2000 ayaku salapo, tulechetekela mwala sanga efyo mwinga teya muli iyi online casino. 22Bet ilangusha uku sala kwenu ukwamangalo. Kuti mwa fwaya amangalo mulefwaya aya lekana lekana kwati, ama jackpots eyo mwinga shamo ishinono elyo yafunya ishingi
Kuti mwa salapo pama provider ebo mwa temwa.

fyonse ifi fyalikwata inshita yakuteyekwa isuma sana.

UKU BECHA NANGULA AMANGALO NAYA TAMPA KALE

Uku lundapo pali slot machine, 22Bet yalikwata ama classic casino games ayapala blackjack, roulette na poker yonse aya mangalo aya wama nganshi.

Ukumfwa bwino kwaku teya amangalo yamu casino kwabafye muminwe shenu nga mule teya amangalo ya pama tebulo. Kuti mwateya aya amangalo nabanenu uku fumina ku fyalo ifya lekana lekana. Uku eko mwala sanga amangalo aya ishibikwa sana aya pangiwe na ba Evolution gaming na ba Pragramatic Play Live.

INSHILA ISHAKU SENDELAMO INDALAMA KULI BALYA ABA PELA INDALAMA UKU FUMA KU 22Bet

22Bet taya wamina fye pamulandu wama sports offer aya wamisha nganshi.muli abatungwa ukusala inshila iya kwingisha olo ukufunya indalama, ukubikilapo naba debit card, ewallet. Mule fwaika ukwishiba ati ama cryptocurrency taya lenga umuntu uku kwata ama bonus. Muku bikilapo, 22Bet yali kwata ama funde aya landa ukutila ama deposit nama withdraw iyonse yafwile yapangwa munshila imoine.

Ichi chabela mumusango uyu pantu tatulefwaya aba kwiba indalama, tule fwaya aba ku konka amafunde yamu industry.

UKU LONDOLOLA KWA 22Bet APP YAMA PHONE

22Bet yali panga app iya pama phone aya bomfya android nangula aya bomfya iOS. Efyo mwinga sanga pali app iya pali phone yali lingana na ifyo mwinga sanga pali web application nga mwa bomfya browser. Application iyapa phone yali wama pantu kuti mwa teya inshita iyili yonse panchende iyili yonse, uku chila uku lolela inshita eyo mwingaya panchende apali computer.

Kuti mwa senda iyi application pa play store nga mule bomfya phone iyi kwete android, nangula pa app store nga mule bomfya phone iyi kwata iOS. Nga mule bomfya web application mule fwaika uku kwata browser iya chipya na internet connection iyi suma.

UKU SUNGA AMA CUSTOMERS

22Bet ila pela contact form, email address na ishuko yaku shimika na ama customers yabo pa mwela. Nga customer na kwata ubwafya paku bonfya 22Bet, kuti ba bonfya email nangula live chat uku tila ba sange ubwafwilisho. 22Bet ilafwa ama customers aba kwete amafya muku bomfya site yabo.

22Bet ila bomba 24/7 elo ilafwa pa lifili fyonse efyo mwinga fwaya nga mwashimika nabo, ngamule fwaya ukuti mwaba tumina email, bala asuka.

Sewerani

Mafunso ndi Mayankho

 • Kuti nateya amangalo yamu 22Bet casino ukwabula uku lipila?

  Emukwai, kuti mwa teya. Ukutila mwishibe efyo amangalo yaba epo tamulalipila. 22Bet yali kwata license uku fuma kuba kulu abamangalo elo futi Curaçao yali kwata efi kulwa ku cyprus. 22Bet yali sumunishiwa mu fyalo fyonse.

 • Bushe kwaliba phone number eyo mwinga tumilapo?

  Aweh mukwai, lelo kuti mwalanda nabo pa live chat aba bomba 24/7 ukwasuka amepusho ya abantu nangula pa email.

 • Kuti nakwata account yaku bomfya ku phone?

  Emukwai, kuti mwabomfya phone nga mwa chita download app nangula mwatandalila website yabo.